Κατά τον Βελλούδιο ο ζεϊμπέκικος προέρχεται κατά το πρώτο συνθετικό από τον Δία (Ζεϋ) και κατά το δεύτερο από τη λέξη μπέκος ή βέκος, που σημαίνει "άρτος" κατά τον Ηρόδοτο. Σαν ολοκληρωμένος μάλιστα "συμβολικός και θρησκευτικός χορός εξυπηρετεί και ανακουφίζει εξαιρετικά το Πνεύμα, την Ψυχή και το Σώμα του ανθρώπου", ο δε χορευτής επιτυγχάνει "τη χαλάρωση του Καθόλου Είναι του, και την απαλλαγή του από κάθε καταθλιπτικό σύμπλεγμα που μπορεί ίσως να τον καταπιέζει"http://youtu.be/ytdtmxrF8lwIn the Velloudio zeimpekikos originates the prefix of Jupiter (Zeus) and the second by injectors or vekos word, which means "bread" in Herodotus. As an accomplished fact "symbolic and religious dance serves relieves extremely Spirit, Soul and Body of Man", and the dancer achieves "the universal is sagging, and the discharge of any depressing cluster may be able to suppress "http://youtu.be/ytdtmxrF8lw
Show all items in this set…

Similar Styles

Love this look? Get more styling ideas

Continue
×
About