ModelMayhem vintage / Day Contest- "Travel"- 11/23/11