Portraits Emily Wilson (New York Models) by Kara Kochalko