stock.xchng - splash background (stock illustration by YOdesigner)